Σεμιναρια
  • Register

Εν όψη των προσλήψεων καθηγητών και δασκάλων ( βάση του Νόμου Γαβρόγλου )

το ΕΚΕΔΙΜ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ σας κάνει προσφορά: 

1) Πτυχίο Πληροφορικής

2) Πτυχίο Αγγλικών

 

Τα προγράμματα είναι τα εξής: 

texnikos asf

Σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας

Για εργαζόμενους επιχειρήσεων Β' και Γ' κατηγορίας. Περιλαμβάνει επιμόρφωση 10 και 35 ωρών αντίστοιχα. Στο τέλος δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Προγράμματα Επιμόρφωσης Εργοδοτών σε Θέματα Άσκησης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας στις Επιχειρήσεις τους

1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας.
Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:
α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.

semi1

Σεμινάρια ΕΦΕΤ

Για εργαζόμενους και εργοδότες επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Περιλαμβάνει επιμόρφωση 10 ωρών. Στο τέλος δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης και εξετάσεις που προκηρύσσει ο ΕΦΕΤ.

Υγιεινή Ασφάλεια Τροφίμων με την Πιστοποίηση του ΕΦΕΤ– Επίπεδο 1.
Το ΕΚΕΔΙΜ Θεοχαρόπουλος αναλαμβάνει να υλοποιήσει Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Υγιεινή Τροφίμων – Επίπεδο 1.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΥΑ Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 /ΦΕΚ 2718/8-10-2012 )
Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 7
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Για την εφαρμογή αυτού του άρθρου ισχύουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα VI, Κεφάλαιο Α της υπ’ αριθμ.15523/2006 κοινής υπουργικής απόφασης.

  • Για την πιστοποίηση ραντιστών στην ορθολογική χρήση Γεωργικών Φαρμάκων
  • Απαραίτητο για την αγορά γεωργικών φαρμάκωνΑΓΡΟΤΕΣ.jpg

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013) των υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει θεσπιστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (σε εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ). Ένα μεγάλο μέρος της ανωτέρω ΚΥΑ (τα Κεφάλαια Ι και ΙΙ) αφορούν το σύστημα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και τη χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ όλοι οι  χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά, προκειμένου να προμηθεύονται νόμιμα τα γεωργικά φάρμακα.